R&D Projects

PIK INSTRUMENTS Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Tytuł projektu: „Innowacyjne nanosondy do AFM”

Cel projektu: wprowadzenie nowego produktu – innowacyjnej nanosondy do AFM, dotychczas niestosowanej w kraju i na świecie. Nowość naszego nowego innnowacyjnego produktu polega na wykonaniu dwóch głównych elementów sondy czyli belki z foli polimerowej oraz ostrza z wielościennych nanorurek węglowych. Proces technologiczny łączenia elementów sondy jest nowym procesem technologicznym, dotąd nie stosowanym w produkcji sond do mikroskopii sił atomowych. Dotychczas przy tworzeniu sond do AFM stosowano technologię krzemową, która jest dobrze poznana jednak posiada znacznie ograniczenia m. in. nie oferuje tak wysokiej precyzji pozycjonowania ostrza na belce jak w przypadku naszych nowych innowacyjnych nanosond do AFM.

Planowane efekty: W porównaniu do sond AFM obecnie dostępnych na rynku nasz produkt będzie wyróżniał się możliwością prowadzenia analizy z większą szybkością, wyższą częstotliwością rezonansową oraz większą precyzyjną usytuowania ostrza na belce względem dotychczas wykorzystywanych sond krzemowych. Sztywne ostrze, które jest idealnym przewodnikiem ciepła oraz elektryczności, umożliwia poza obrazowaniem powierzchni, pomiary termiczne oraz właściwości elektrycznych. Natomiast belka wykonana z krystalicznego materiału polimerowego będzie odznaczała się możliwością pracy przy zdecydowanie wyższych częstotliwościach rezonansowych.

Projekt przyczyni się do zwiększenia zastosowania innowacji w sektorze MŚP i zwiększenia konkurencyjności gospodarki oraz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wynikiem realizacji projektu będzie wdrożenie na rynek innowacyjnego produktu – nanosondy do AFM w skali świata. W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte wskaźniki produktu i rezultatu: zostanie wprowadzona innowacja produktowa, procesowa i nietechnologiczna (marketingowa), nastąpi wzrost zatrudnienia, przedsiębiorstwo otrzyma wsparcie w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy i rynku.

Wartość projektu: 2 125 758,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 484 475,72 zł