Fundusze UE – Realizowane projekty

                                                                                               

„Opracowania nowego produktu – urządzenia do diagnozowania właściwości mechanicznych

złożonych powierzchni w skali nanometrowej (zawierających struktury o silnie nachylonych

powierzchniach bocznych)”

w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Oś priorytetowa II:

Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Cel projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty wnioskodawcy nowego produktu, który swoimi właściwościami i wskazaniami będzie wyróżniać się od produktów tej pory oferowany na polskim rynku oraz na rynku światowym. Aktualnie brak jest na rynkach światowych komercyjnie dostępnego rozwiązania, które funkcjonalnie równałoby się z rezultatem projektu. W związku z powyższym, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, pojawi się całkowicie nowy produkt usprawniający zaawansowaną diagnostykę złożonych obiektów w mikro- i nanoskali. Wynikiem projektu będzie wdrożenie na rynek nowego wyrobu, którego uniwersalne rozwiązanie technologiczne powodować będzie zastosowanie go w różnych dziedzinach nauki. Realizacja projektu wpłynie na rozszerzenie oferty marketingowej wnioskodawcy, rozwinięcie jego działalności na rynku krajowym, rozszerzenie działalności na rynki zagraniczne oraz systematyczny wzrost przychodów.

Całkowite wydatki na realizację projektu:

Wydatki ogółem: 492 000.00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 400 000.00 PLN

Dofinansowanie: 340 000.00 PLN

Termin realizacji projektu: 01.08.2018 r. – 30.11.2019 r.

www.mapadotacji.gov.pl

×